Currency EN

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

„Революция 4” ООД получи финансиране по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

От страна на УО на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 беше подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект № BG16RFOP002-2.073-24653-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Общата стойност на проекта на „Революция 4” ООД е 3 421.42 лева, от които 2 908.21 лева безвъзмездно финансиране от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и 513.21 лева – национално съфинансиране.

Основните цели на проекта са:
• Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
• Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Полученото финансиране се предвижда да бъде използвано за покриване на разходи за възнаграждения и разходи за външни услуги свързани с изпълнението на проекта.

Предоставената финансова подкрепа ще подпомогне развитието на дейността на „Революция 4” ООД в условия на свитите приходи и намалена ликвидност вследствие от избухналата пандемия COVID-19.

Начало на проекта: 29.09.2020 г.

Край на проекта: 29.12.2020 г.